« terug naar vorige pagina

Machtigen en opvragen medische gegevens

Ik wil iemand machtigen

Alle werknemers van Huisarts Ilpendam hebben een beroepsgeheim waardoor ze niet zomaar medische gegevens van een patiënt (16 jaar en ouder) aan anderen kunnen verschaffen. Wordt een medewerker benaderd met het verzoek om gegevens te verstrekken over een van de patiënten dan moet hij/zij dat in beginsel weigeren. De patiënt of diens vertegenwoordiger kan de praktijk van het beroepsgeheim ontheffen door toestemming te geven bepaalde informatie wel aan derden te verstrekken.

Zie ook ons privacyregelement voor meer informatie over ons beroepsgeheim.

Machtigen

U kunt één of meerdere personen machtigen om informatie over u op te mogen vragen. Denk bijvoorbeeld aan het volgende:

  • U bent zelf niet in de mogelijkheid om uitslagen op te vragen
  • U bent zelf niet in de mogelijkheid om uw brieven of uw medisch dossier op te komen halen
  • U bent zelf niet in de mogelijkheid om uw afspraak te checken

Download het formulier hier!

Om iemand te kunnen machtigen kunt u een formulier invullen. Deze kunt u samen met een kopie van uw legitimatie inleveren bij de assistente op de praktijk. Denkt u er aan dat als u dit formulier bij ons inlevert, dit voor onbepaalde tijd geldt. Mocht u de machtiging ongedaan willen maken, neemt u dan contact op met de praktijk en lever een nieuw formulier in.

 

Opvragen medisch dossier

1. Inzage in uw dossier

U heeft als patiënt het recht om uw medisch dossier in te zien of hier een afschrift van op te vragen. Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in het dossier die is verkregen van andere (behandelende) artsen. Maar het geldt niet voor informatie in het dossier die over andere personen gaat en de privacy van anderen schendt.

Persoonlijke werkaantekeningen van de arts maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee buiten het inzagerecht van de patiënt. Wilt u hierover meer weten, raadpleeg dan de website van de artsenfederatie KNMG: KNMG Inzage medisch dossier

Na overlijden

Nabestaanden hebben geen recht om het dossier van een overleden familielid in te zien (u mag alleen uw eigen dossier inzien), tenzij de patiënt vóór zijn overlijden schriftelijke toestemming voor inzage heeft gegeven en duidelijk heeft aangegeven welke gegevens hij aan wie wenst te verstrekken. Toch kunt u na het overlijden van een familielid met vragen blijven zitten en graag het een en ander willen uitzoeken. Dan kunt u contact opnemen met de huisarts. Bespreek uw vragen met hem of haar. Vaak levert een gesprek waarin overwegingen worden toegelicht meer op dan inzage in het dossier.

Afspraak maken voor inzage in dossier

Wilt u uw dossier inzien, dan kunt u het beste een afspraak maken op het spreekuur. U kunt uw dossier inzien en uw huisarts kan dan direct uw vragen beantwoorden en zaken toelichten.

2. Kopie medisch dossier

Als u een kopie van uw medisch dossier wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met de doktersassistente. U kunt uw aanvraag doen door gebruik te maken van de voorbeeldbrieven van de NPCF. Het verstrekken van een kopie duurt minimaal een week.

Kosten Het aanvragen van afschriften van het medisch dossier kost tot 100 kopieën € 0,23 per kopie tot een maximum van € 5,- per verzoek. Gaat het om een afschriftverzoek van meer dan 100 pagina’s, dan wordt maximaal € 22,50 in rekening gebracht.

Legitimatie Als u de kopieën ophaalt, moet u zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs; een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

Voor meer informatie over ‘Inzage in uw dossier’ kunt u de betreffende brochure bestellen of downloaden via www.npcf.nl.